منوی اصلی

روز بیست و چهارم

نماز شب بیست و پنجم ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل هشتاد و سوم، عمل شب بيست و پنجم رجب:

فضیلت بیست و چهار روز روزه داری در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل هشتاد و دوم، فصل فضيلت  بیست و چهار روز روزه‌دارى در ماه رجب

وقایع ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل هشتاد و دوم، فصل فضيلت  بیست و چهار روز روزه‌دارى در ماه رجب، در ادامه به فضیلت روز بیست و چهارم می پردازیم

فضیلت روزه گرفتن در روز بیست و چهارم رجب

اعمال ماه رجب؛ روزه در روز بیست و چهارم رجب و فضیلت آن از جمله فتح خیبر به دست ... :

نماز شب بیست و پنجم ماه رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رجب نمازهایی ذکر گردیده که نماز شب بیست و پنجم بدین شرح است:

نماز شب بیست و پنجم ماه رجب (وسائل الشیعه)

بابهای باقیمانده نمازهای مستحبی؛ باب مستحب بودن نماز در هر شب از ماه رجب و کیفیت آنها؛ 23- نماز شب بیست و پنجم ماه:

نماز شب بیست و پنجم ماه رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ در کتاب های دعا، برای هر شب این ماه، نمازی ذکر کرده اند؛ نماز شب بیست و پنجم رجب:

وقایع ماه رجب (مصباح المتهجد)

وقایع روزهای 18، 21، 22، 23، 24، 25 از ماه رجب را بیان می کنیم: