منوی اصلی

روز سوم

نماز شب چهارم ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل سی و یکم، عمل شب چهارم ماه رجب:

نماز روز سوم ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل سی و دوم، فضيلت  سه  روز روزه‌دارى در ماه رجب و نماز روز سوم ماه رجب: چهار رکعت نماز بعد از حمد، ...

فضیلت سه روز روزه داری در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل سی و دوم، فضيلت  سه  روز روزه‌دارى در ماه رجب و نماز روز سوم ماه رجب که ابتدا فضیلت روزه داری بیان می شود:

نماز شب چهارم ماه رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و اما نمازهای ماه رجب، برای هر شب از ماه رجب نمازی ذکر گردیده که نماز شب چهارم بدین شرح است

نماز شب چهارم ماه رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ در کتاب های دعا، برای هر شب این ماه، نمازی ذکر کرده اند؛ نماز شب چهارم:

نماز شب چهارم ماه رجب (وسائل الشیعه)

بابهای باقیمانده نمازهای مستحبی؛ باب مستحب بودن نماز در هر شب از ماه رجب و کیفیت آنها؛ 4- نماز شب چهارم ماه: