منوی اصلی

روز سي ام

روزه و نماز سه روز اول ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل سوم، نمازهای شب اول ماه شعبان، نماز در شب اول، دوم و سوم و روزه‌ى اين  سه  روز(چهارمین نماز):

نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل سوم، نمازهای شب اول ماه شعبان، نماز دیگری در شب اول ماه شعبان (سومین نماز):

نماز مستحبی شب اول شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل سوم، نمازهای شب اول ماه شعبان (دومین نماز):

نماز شب اول ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل سوم، نمازهای شب اول ماه شعبان (اولین نماز):

دعای رویت هلال ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل دوم، در ادامه این فصل دعای رویت هلال بیان می شود:

نماز سلمان در روز آخر رجب (اقبال الامال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل صد و چهارم، نماز آخر ماه رجب:

فضیلت روزه گرفتن در روز آخر رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل صد و سوم، فضيلت  سی روز روزه ماه رجب و روزه روز  سی ام، در ادامه این فصل فضیلت روزه گرفتن در این روز بیان می شود:

فضیلت سی روز روزه داری در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل صد و سوم، فضيلت  سی روز روزه ماه رجب و روزه روز  سی ام، ابتدا فضیلت 30 روز روزه داری:

فضیلت روزه ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نوزدهم، فصل فضيلت روزه‌ى چند روز معين و تمامى روزهاى ماه رجب:

غسل کردن در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل چهارم، فضیلت غسل در اول، وسط، و آخر ماه رجب:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

روز آخر ماه رجب و نماز سلمان در این روز

در فصل هشتم کتاب المراقبات، ماه رجب‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ :

نماز شب اول ماه شعبان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رجب نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب اول بدین شرح است:

نماز سلمان در روز آخر رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نماز سلمان در ماه رجب را بیان می کنیم؛ در روز آخر ماه می خوانیم:

غسل کردن در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب اول که در آن چند عمل وارد شده است: دوم غسل کردن

غسل کردن در روز آخر ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز آخر ماه، در این روز غسل وارد شده است.

فضیلت روزه گرفتن در روز آخر رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز آخر ماه، روزه در این روز سبب آمرزش گناهان گذشته و آینده می گردد.

نماز سلمان در روز آخر رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز آخر رجب، و آخرین عمل در این روز، خواندن نماز سلمان است.

نماز مستحبی شب اول شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب اوّل: نماز مستحبی

نماز شب اول ماه شعبان (وسائل الشیعه)

بابهای باقیمانده نمازهای مستحبی؛ باب مستحب بودن نماز در هر شب از ماه شعبان و کیفیت آنها که از پیامبر نقل شده است؛ 1- نماز شب اول ماه:

نماز شب اول ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ نمازهای مخصوص شب های این ماه را بیان می کنیم، شب اول:

فضیلت روزه گرفتن در روز آخر رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ فضیلت روزه در روز آخر رجب به نقل از امام رضا علیه السلام:

نماز سلمان در روز آخر رجب (زاد المعاد)

اعمال روز آخر رجب؛ نماز سلمان را در روز آخر رجب نیز به جا می آوری ده رکعت هر دو رکعت به یک سلام:

نماز سلمان در روز آخر رجب (مصباح المتهجد)

اعمال روز آخر ماه رجب؛ این نماز را پیامبر صلی الله علیه و آله به سلمان تعلیم فرمودند: