منوی اصلی

روز چهاردهم

احیا در شب نیمه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و هفتم، احياى شب نيمه ماه رجب و لزوم عنايت و نحوه به پايان بردن آن:

نماز شب های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و ششم، نماز در شب نيمه‌ى ماه رجب به روایت دیگر(چهارمین نماز) نماز شب های شانزدهم و هفدهم رجب نیز همان نماز شب پانزدهم است تنها تفاوت به راوی آنهاست:

نماز مستحبی سی رکعتی در شب نیمه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و ششم، نماز در شب نيمه‌ى ماه رجب به روایت دیگر(سومین نماز):

نماز مستحبی در شب نیمه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و پنجم، نماز ديگر در شب نيمه‌ى ماه رجب (دومین نماز):

روزه گرفتن در ایام البیض ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و پنجم، فضيلت روزها و شب‌هاى بيض:

روزه گرفتن در ایام البیض ماه رجب (مصباح المتهجد)

از جمله اعمال ماه رجب، روزه گرفتن در ایام البیض (یعنی روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم) می باشد و..

فضیلت شب نیمه رجب

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و پنجم، فضيلت شب نيمه‌ى رجب:

نماز مستحبی دوازده رکعتی در شب نیمه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و چهارم، عمل شب پانزدهم ماه رجب، (اولین نماز در این شب):

فضیلت چهارده روز روزه داری در ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و سوم، فضيلت  چهارده روز روزه‌دارى در ماه رجب:

نماز مستحبی در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاهم، در ادامه این فصل نمازی که در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان خوانده می شود بیان می گردد:

نماز مستحبی در شب نیمه رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ از جمله نمازهای ماه رجب، در شب نیمه رجب، نمازی است در که در شب نیمه رجب می خوانیم:

نماز شب های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم ماه رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رجب نمازهایی ذکر گردیده که نماز شب های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم بدین شرح است:

احیا در چهار شب از سال (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب اول که در آن چند عمل وارد شده است: هفتم احیا داشتن شب اول رجب

نماز مستحبی در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب سیزدهم رجب، در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان این نماز خوانده می شود به کیفیت زیر:

روزه گرفتن در ایام البیض ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روزه گرفتن در ایام البیض ماه رجب (سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم)

غسل کردن در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه ماه رجب، شب شریفی است و در آن چند عمل است: اول غسل

احیا در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه شعیان و در آن ند عمل است : دوم احیا تا صبح به عبادت و راز ونیاز

زیارت امام حسین (ع) در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه رجب و در آن چند عمل است: سوم زیارت امام حسین علیه السلام

نماز مستحبی شش رکعتی در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه رجب و در آن چند عمل است؛ چهارم نماز مستحبی به کیفیت زیر:

نماز مستحبی سی رکعتی در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه رجب و در آن چند عمل است: پنجم نماز مستحبی به کیفیت زیر؛

نماز مستحبی دوازده رکعتی در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه رجب و در آن چند عمل است: ششم: نماز مستحبی که دوازده رکعت است به کیفیت زیر؛

نماز مستحبی در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه شب نیمه رجب: و در آن چند عمل است نماز دوازده رکعتی که از امام صادق علیه السلام روایت شده است؛

زیارت امام حسین (ع) در اول رجب (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مقصد سوم در فصل هفتم از باب زیارات: کیفیت زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت حضرت عباس: زیارات مخصوصه؛ این زیارت را در شش زمان می توان خواند: شب و روز اول رجب، شب و روز نیمه رجب، شب و روز نیمه شعبان، اما متن زیارت:

ایام زیارتی امام حسین (ع) (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ در اینجا شب ها و روزهایی که زیارت امام حسین علیه السلام را می خوانیم، بیان کرده ایم:

نماز شب های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم ماه رجب (وسائل الشیعه)

بابهای باقیمانده نمازهای مستحبی؛ باب مستحب بودن نماز در هر شب از ماه رجب و کیفیت آنها؛ 15- نماز شب های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم ماه:

نماز شب های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم ماه رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ در کتاب های دعا، برای هر شب این ماه، نمازی ذکر کرده اند؛ نماز شب های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم رجب:

نماز مستحبی در شب نیمه رجب (زاد المعاد)

اعمال شب پانزدهم ماه رجب؛ امام صادق علیه السلام:در شب نیمه رجب، دوازده رکعت به شرح زیر به جا می آوری:

احیا در شب نیمه رجب (زاد المعاد)

اعمال شب پانزدهم ماه رجب؛ احیا در این شب به عبادت فضیلت بسیاری دارد:

غسل کردن در شب نیمه رجب (زاد المعاد)

اعمال شب پانزدهم ماه رجب؛ غسل کردن در این شب سنت است:

روزه گرفتن در ایام البیض ماه رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ امام صادق علیه السلام برای کسی که در ایام البیض ماه رجب روزه بگیرد، پاداشی بیان کرده اند:

صفحه‌ها