منوی اصلی

روز بيست و هشتم

نماز شب بیست و نهم ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هشتاد و یکم، عمل شب بیست و نهم شعبان:

فضیلت بیست و هشت روز روزه داری در ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هشتادم، فضيلت  بیست و هشت روز روزه‌دارى در ماه شعبان:

فضیلت روزه در سه روز آخر ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هفتاد و هشتم، استحباب مؤکد سه روز روزه داری از آخر ماه شعبان:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

سه روز آخر ماه شعبان

فصل نهم کتاب المراقبات ماه شعبان‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ ویژگی مناجات شعبانیه که از جمله معروف ترین مناجات هاست:

نماز شب بیست و نهم ماه شعبان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رجب نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب بیست و نهم بدین شرح است:

فضیلت روزه در سه روز آخر ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: سه روز آخر را روزه بگیرد و اما فضیلت آن؛

فضیلت روزه در سه روز آخر ماه شعبان (فضایل الاشهر الثلاثه)

اعمال ماه شعبان؛ از امام رضا علیه السلام نقل شده است که هر کس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به ماه رمضان متصل نماید ....

نماز شب بیست و نهم ماه شعبان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه شعبان؛ برای هر شب از ماه شعبان، نمازی مخصوص از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است. نماز شب بیست و نهم:

روزه سه روز اول، وسط و آخر ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ امام رضا عليه السّلام: استحباب روزه‌ى سه روز اوّل و سه روز ميان و سه روز آخر ماه.

نماز شب بیست و نهم ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ نمازهای مخصوص شب های این ماه را بیان می کنیم، شب بیست و نهم:

فضیلت روزه در سه روز آخر ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: سه روز آخر را روزه بگیرد و اما فضیلت آن به نقل از امام رضا علیه السلام؛