منوی اصلی

روز سوم

نماز شب چهارم ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هفدهم، عمل شب چهارم ماه شعبان:

آخرین دعای امام حسین (ع) در روز عاشورا (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل شانزدهم، ولادت امام حسين در روز سوم شعبان و سومین عمل مخصوص اين روز، دعای امام حسین (ع) است:

دعای روز سوم شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل شانزدهم، ولادت امام حسين در روز سوم شعبان و دومین عمل مخصوص اين روز، دعا است:

روزه روز سوم شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل شانزدهم، ولادت امام حسين در روز سوم شعبان و اولین عمل مخصوص اين روز، روزه است:

فضیلت سه روز روزه داری در ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل پانزدهم، فضيلت  سه  روز روزه‌دارى در ماه شعبان:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

روز سوم ماه شعبان

فصل نهم کتاب المراقبات ماه شعبان‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ ولادت امام حسین علیه السلام در روز سوم این ماه واقع گردیده که از جمله اعمال آن ...:

نماز شب چهارم ماه شعبان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رجب نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب چهارم بدین شرح است:

روزه و نماز سه روز اول ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: در سه روز اول این ماه، روزه و نماز وارد شده است به کیفیت زیر:

روزه روز سوم شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: روز سوّم؛ از جمله اعمال در این روز، روزه گرفتن است

دعای روز سوم شعبان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: روز سوم روز مبارکی است و از جمله اعمال؛ خواندن دعای این روز است:

آخرین دعای امام حسین (ع) در روز عاشورا (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: روز سوم روز مبارکی است و بعد از دعای روز سوم شعبان، می خوانی این دعا را که آخرین دعای امام حسین علیه السلام در روزی است که دشمنان ایشان بسیار شده بودند؛

روزه سه روز اول، وسط و آخر ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ امام رضا عليه السّلام: استحباب روزه‌ى سه روز اوّل و سه روز ميان و سه روز آخر ماه.

غسل و زیارت امام حسین (ع) در روز سوم شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ در روز سوم امام حسین علیه السلام متولد شدند و در این روز غسل و زیارت این حضرت مستحب است:

ایام زیارتی امام حسین (ع) (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ در اینجا شب ها و روزهایی که زیارت امام حسین علیه السلام را می خوانیم، بیان کرده ایم:

نماز شب چهارم ماه شعبان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه شعبان؛ برای هر شب از ماه شعبان، نمازی مخصوص از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است. نماز شب چهارم:

نماز شب چهارم ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ نمازهای مخصوص شب های این ماه را بیان می کنیم، شب چهارم:

آخرین دعای امام حسین (ع) در روز عاشورا (مصباح المتهجد)

اعمال روز سوم شعبان؛ بعد از دعای روز سوم شعبان، دعای امام حسین علیه السلام را می خوانیم در روزی که دشمن بر ایشان غلبه کرد (یعنی روز عاشورا) که امام صادق علیه السلام این دعا را در روز سوم شعبان می خواندند:

دعای روز سوم شعبان (زاد المعاد)

اعمال روز سوم ماه شعبان؛ روز بسیار مبارک و روز ولادت امام حسین علیه السلام است و دعایی که در این روز می خوانیم:

دعای روز سوم شعبان (مصباح المتهجد)

اعمال روز سوم ماه شعبان؛ روز ولادت امام حسین علیه السلام است و دعایی که در این روز می خوانیم:

روزه روز سوم شعبان (زاد المعاد)

اعمال روز سوم ماه شعبان؛ در این روز ولادت امام حسین علیه السلام واقع شده است و روزه در این روز مستحب است:

روزه روز سوم شعبان (بلدالامین)

اعمال روز سوم شعبان؛ در این روز امام حسین علیه السلام متولد شد و روزه گرفتن در این روز:

روزه روز سوم شعبان (مصباح المتهجد)

اعمال روز سوم ماه شعبان؛ حدیثی درباره روزه در این روز که روز تولد امام حسین علیه السلام نیز هست:

آخرین دعای امام حسین (ع) در روز عاشورا (بلدالامین)

اعمال ماه شعبان؛ آخرین دعای امام حسین علیه السلام در روز عاشورا است که روایت شده در این روز خوانده شود:

دعای روز سوم شعبان (بلدالامین)

اعمال روز سوم شعبان؛ روز ولات امام حسین علیه السلام و دعا در این روز: