منوی اصلی

اعمال مشترک

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

فضیلت سه روز روزه داری از ماه های حرام (المراقبات)

فصل پانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى القعدة الحرام‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ روایتی است از پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد روزه داری در ماه های حرام:

فضیلت سه روز، روزه از ماه های حرام (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: شانزدهم روزه در سه روز از ماه رجب

فضیلت سه روز روزه داری از ماه های حرام (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی القعده؛ اولین ماه حرام است و برای کسی که سه روز متوالی روزه بگیرد ثوابی گفته شده:

اعمال روز دهم ماه های حرام

اعمال ماه ذی القعده؛ در اینجا، سخنی از سید بن طاووس در روز دهم ماه های حرام آورده شده است؛

آداب ماه محرم (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه محرم؛ از جمله آداب که برای این ماه ذکر شده است، حزن و اندوه است. زیرا ...

روزه در ماه محرم (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه محرم؛ روز اول، شيخ طوسى فرموده كه مستحب است روزه دهه اول محرم اما ...

آداب ماه محرم (زاد المعاد)

اعمال ماه محرم؛ آداب ورود به این ماه که باید با حزن و غم و اندوه همراه باشد برای ... :

روزه در ماه محرم (مصباح المتهجد)

اعمال ماه محرم؛ در روز دهم ماه، سید و مولای ما، کشته شد؛ در دهه اول این ماه روزه مستحب است به جز ...:

فضیلت سه روز روزه داری از ماه های حرام (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی القعده؛ اول ماه های حرام است که خدا در قرآن فرموده است و از جمله اعمال آن روزه است: