منوی اصلی

روز سوم

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

اعمال دهه اول ماه محرم

فصل اول کتاب المراقبات ماه محرّم و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ دهه اول ماه محرم از روزه این ماه گرفته تا اعمال شب و روز عاشورا:

فضیلت روزه روز سوم محرم (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه محرم؛ روز سوم و عمل این روز، روزه گرفتن است و فضیلت آن:

فضیلت روزه روز سوم محرم (زاد المعاد)

اعمال ماه محرم؛ روز سوم این ماه، روز بیرون آمدن حضرت یوسف علیه السلام از ...:

وقایع دهه اول محرم (مصباح المتهجد)

اعمال ماه محرم؛ این ماه آخرین ماه حرام است و وقایعی که در دهه اول ماه محرم رخ داده است را بیان می کنیم: