منوی اصلی

نيسان

دعاها و اعمال آب نیسان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

پیامبر صلی الله علیه و آله به اصحاب فرمودند: جبرئیل مرا دوائی تعلیم کرده است که محتاج به دوای اطبا نباشم:


جستجوی : نيسان

اسامی ماه های رومی و تعداد آنها

ترتيب تشرين اول، تشرين آخر، كانون اول، كانون آخر، شباط، آذر، نيسان، ايار، حزيران، تموز، آب، ايلول. ... و چهار ماه را سى روز مى‏ گيرند، كه عبارتند از: تشرين آخر و نيسان و حزيران و ايلولند، و هفت ماه ديگر غير ...

فهرست اعمال سال مفاتیح الجنان (باب دوم)

اعمال ماه های رومی ادعیه و اعمال آب نیسان اعمال ماه حزیران اسامی ماه های رومی و تعداد آنها مفاتيح الجنان ...

اذکار نافع برای دفع وسوسه

و انار خوردن، و آب نيسان آشاميدن، و پنجشنبه اول و آخر و چهارشنبه ميان هر ماه روزه گرفتن، و نيز گفتن: ...