منوی اصلی

ذکر بعض احراز و ادعیه موجزه

دعای معروف به دعای شیخ (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده از جمله دعایی که به دعای شیخ معروف است. متن دعا:

دعایی که جبرئیل (ع) به پیامبر (ص) آموخت (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده؛ از جمله دعای عظیم الشأن دیگری است که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده و گویند که جبرئیل این دعا را به پیامبر آموخته است اما متن دعا:

دعای اسماء حسنی (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده، از جمله دعای اسماء الحسنی که در آن همانطور که از اسمش نمایان است، اسماء سحنی خداوند ذکر شده است:

دعای علوی مصری (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده؛ از جمله دعایی است مشهور به دعای علوی مصری برای هر سختی و محنتی که اگر خوانده شود خداوند گشایش ایجاد خواهد نمود:

دعای گرفتاران (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده؛ از جمله دعای مستجاب که از امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده است و هر گرفتاری آن را بخواند، خداوند در کارش گشایش ایجاد می کند اما متن دعا:

دعای اعتقاد (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده؛ از جمله دعای اعتقاد است که از امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده است:

دعای عظیم الشأن دیگر امام صادق (ع) (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده؛ از جمله دعای عظیم الشانی که از امام صادق علیه السلام روایت شده و هنگامی که منصور قصد به شهادت رساندن ایشان را دارد، امام علیه السلام این دعا را می خوانند:

دعای جامع امام علی (ع) (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده؛ دعای جامع امام علی علیه السلام که فضیلت بسیاری دارد:

دعای ائمه (ع) (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده؛ از جمله دعای امام علی علیه السلام که بر همه دعاهای دیگر ایشان فضیلت دارد. این دعا را امام علی، امام باقر و امام صادق علیهم السلام می خواندند:

دعای دیگر اویس قرنی (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده؛ دعای دیگراویس قرنی است که از امام علی علیه السلام آموخته است:

دعای اویس قرنی (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده؛ دعای اویس قرنی نیز از جمله دعاهاست که امام علی علیه السلام به ایشان تعلیم داده است:

دعای اسم اعظم (بلدالامین)

در خاتمه کتاب بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده؛ این دعا که در آن اسماء الله می باشد را امام علی علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده اند:

دعای استجابت پیامبر (ص) (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده که از جمله دعای حجب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد و متن دعا:

دعای تهلیل (بلدالامین)

در خاتمه کتاب بلدالامین دعاهایی بیان گردیده که از جمله آنها دعای تهلیل پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد و متن دعا:

دعای امان (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهایی بیان شده است که از جمله دعای امان پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد و متن دعا:

دعای امام صادق (ع) (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده که یکی از آنها دعایی است که از امام صادق علیه السلام روایت شده اما متن دعا:

دعای عظیم الشأن امام صادق (ع) (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین دعاهایی بیان گردیده که از جمله آنها دعایی است عظیم الشأن و بلند مرتبه از امام صادق علیه السلام:

دعای معراج (بلدالامین)

در خاتمه کتاب بلدالامین، دعاهایی بیان گردیده که یکی از آنها دعای معراج به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد:

دعای توسل (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین دعاهایی بیان گردیده که یکی از آنها دعای توسل به نقل از معصومین علیهم السلام می باشد اما متن دعا:

دعای قاف (بلدالامین)

در خاتمه کتاب بلدالامین دعاهای بیان گردیده از جمله دعای قاف و از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است اما متن دعا:

دعای صحیفه (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین دعاهای بیان گردیده که از جمله دعای صحیفه است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است:

دعای عظیم الشأن امام علی (ع) (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین دعاهایی بیان گردیده که از جمله آنها دعایی است عظیم الشأن و بلند مرتبه از امام علی علیه السلام:

دعای کنز العرش (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین، دعاهای بیان گردیده که از جمله آنها دعای کنز الرعش است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل و روایت شده است:

دعای عظیم الشأن پیامبر (ص) (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین دعاهایی بیان گردیده از جمله آنها این دعاست که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده و در توسل به اسامی اعظم خوانده می شود:

دعای پیامبر (ص) جهت تمام مشکلات (بلدالامین)

در خاتمه بلدالامین دعاهایی بیان گردیده که یکی از آنها دعای جامع و عظیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است جهت برآورده شدن حاجات و تمامی مشکلات:

دعای حمید (بلدالامین)

در خاتمه کتاب بلدالامین، دعاهای بیان گردیده که یکی از آنها دعای بزرگی است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است و به آن دعای حمید گفته می شود:

دعای امام زمان (ع) (بلدالامین)

در خاتمه کتاب بلدالامین دعاهایی نقل گردیده، که علاوه بر دعای سهم اللیل که از امام زمان نقل شده بود، این دعا نیز دعای امام زمان عجل الله تعلای فرجه می باشد:

دعای سهم اللیل

در خاتمه کتاب بلدالامین، دعاهایی نقل گردیده از جمله دعای سهم الیل که از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نقل شده است:

دعای سیف معروف به حرز یمانی (بلدالامین)

در خاتمه کتاب بلدالامین، به ذکر دعاهایی پرداخته است از جمله این دعا که دعای سیف است و معروف به دعای حرز یمانی و سریع الاجابه نیز هست:

دعای ذخیره (بلدالامین)

در خاتمه کتاب بلدالامین متن دعاهایی را بیان کرده است از آن جمله است دعای ذخیره که از معصومین علیهم السلام روایت گردیده است:

صفحه‌ها