منوی اصلی

پاورپوینت

دعای ام داوود :‌ حاج میثم مطیعی

دعای ام داوود :‌ حاج میثم مطیعی

دعای ام داوود  با صدای حاج میثم مطیعی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

دعای مجیر :‌ حاج میثم مطیعی

دعای مجیر :‌ حاج میثم مطیعی

دعای مجیر  با صدای حاج میثم مطیعی  بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت

دعای افتتاح :‌ حاج میثم مطیعی

دعای افتتاح:‌ حاج میثم مطیعی

دعای افتتاح  با صدای حاج میثم مطیعی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت دعای افتتاح

زیارت اربعین  با صدای حاج میثم مطیعی

زیارت اربعین: حاج میثم مطیعی

زیارت اربعین  با صدای حاج میثم مطیعی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت زیارت اربعین

زیارت عاشورا: حاج میثم مطیعی

زیارت عاشورا: حاج میثم مطیعی

زیارت عاشورا  با صدای حاج میثم مطیعی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت دعای عاشورا

دعای عرفه :حاج میثم مطیعی

دعای عرفه: حاج میثم مطیعی

دعای عرفه  با صدای حاج میثم مطیعی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت دعای عرفه

دعای ندبه: حاج میثم مطیعی

دعای ندبه: حاج میثم مطیعی

دعای ندبه با نوای حاج میثم مطیعی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

دعای توسل:حاج میثم مطیعی

دعای توسل : حاج میثم مطیعی

دعای توسل با نوای حاج میثم مطیعی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

دعای کمیل: حاج میثم مطیعی

دعای کمیل: حاج میثم مطیعی

دعای کمیل با نوای حاج میثم مطیعی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

دعای جوشن کبیر: حاج میثم مطیعی

دعای جوشن کبیر: حاج میثم مطیعی

دعای جوشن کبیر با نوای حاج میثم مطیعی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

زیارت وارث: حاج میثم مطیعی

زیارت وارث: حاج میثم مطیعی

زیارت وارث با نوای حاج میثم مطیعی بهمراه دانلود صوت و فایلهای پی دی اف و پاورپوینت

زیارت امین الله: حاج میثم مطیعی

زیارت امین الله: حاج میثم مطیعی

زیارت امین الله با نوای حاج میثم مطیعی بهمراه دانلود صوت و فایلهای پی دی اف و پاورپوینت

مناجات شعبانیّه با نوای حاج میثم مطیعی

مناجات شعبانیّه : حاج میثم مطیعی

مناجات شعبانیّه با نوای حاج میثم مطیعی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

زیارت آل یاسین: حاج میثم مطیعی

زیارت آل یاسین: حاج میثم مطیعی

زیارت آل یاسین با نوای حاج میثم مطیعی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

حدیث کساء: حاج میثم مطیعی

حدیث کساء: حاج میثم مطیعی

حدیث کساء با نوای حاج میثم مطیعی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت حدیث کساء

زیارت جامعه کبیره: حاج میثم مطیعی

زیارت جامعه کبیره: حاج میثم مطیعی

زیارت جامعه کبیره با نوای حاج میثم مطیعی بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

دعای عرفه : سیدمهدی میرداماد

دعای عرفه : سیدمهدی میرداماد

دعای عرفه  با صدای سیدمهدی میرداماد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

زیارت عاشورا: سیدمهدی میرداماد

زیارت عاشورا: سیدمهدی میرداماد

زیارت عاشورا  با صدای  سیدمهدی میرداماد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت دعای عاشورا

دعای ندبه: سیدمهدی میرداماد

دعای ندبه: سیدمهدی میرداماد

دعای ندبه با نوای سیدمهدی میرداماد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

دعای کمیل: سیدمهدی میرداماد

دعای کمیل: سیدمهدی میرداماد

دعای کمیل با نوای سیدمهدی میرداماد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

دعای عهد با نوای سیدمهدی میرداماد

دعای عهد: سیدمهدی میرداماد

دعای عهد با نوای سیدمهدی میرداماد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

دعای جوشن کبیر

دعای جوشن کبیر : سیدمهدی میرداماد

دعای جوشن کبیر با نوای سیدمهدی میرداماد  بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

زیارت  ناحیه مقدسه: سیدمهدی میرداماد

زیارت ناحیه مقدسه: سیدمهدی میرداماد

زیارت ناحیه مقدسه با نوای سیدمهدی میرداماد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

زیارت امین الله با نوای سیدمهدی میرداماد

زیارت امین الله: سیدمهدی میرداماد

زیارت امین الله با نوای سیدمهدی میرداماد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

مناجات شعبانیّه : سیدمهدی میرداماد

مناجات شعبانیّه : سیدمهدی میرداماد

مناجات شعبانیّه با نوای سیدمهدی میرداماد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

زیارت آل یاسین با نوایسیدمهدی میرداماد

زیارت آل یاسین: سیدمهدی میرداماد

زیارت آل یاسین با نوای سیدمهدی میرداماد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

حدیث کساء: سیدمهدی میرداماد

حدیث کساء: سیدمهدی میرداماد

حدیث کساء با نوای  سیدمهدی میرداماد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

زیارت جامعه کبیره:  سیدمهدی میرداماد

زیارت جامعه کبیره: سیدمهدی میرداماد

زیارت جامعه کبیره با نوای  سیدمهدی میرداماد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

دعای عرفه  با استاد فرهمند آزاد

دعای عرفه : استاد محسن فرهمند آزاد

دعای عرفه  با صدای  استاد فرهمند آزاد  بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت دعای عرفه

 زیارت ائمه بقیع : استاد محسن فرهمند آزاد

زیارت ائمه بقیع : استاد محسن فرهمند آزاد

 زیارت ائمه بقیع (ع)با نوای استاد فرهمند آزاد بهمراه دانلود صوت و فایلهای ورد و پی دی اف و پاورپوینت 

صفحه‌ها