منوی اصلی

قرآن

معارف قرآن

پوستر و استوری آیه 12 سوره سجده - پشیمانی روز قیامت

پوستر و استوری آیه 12 سوره سجده - پشیمانی روز قیامت

و اگر ببینی زمانی که (این) مجرمان (منکر قیامت) نزد پروردگارشان سرمایشان را به زیر افکنده اند (می بینی که می گویند:)

ادامه ...