منوی اصلی

صوت

ترتیل جزء سی ام با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء سی ام با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 1سوره نباء آغاز و تا آیه 6 سوره ناس ادامه دارد. در این جز سوره نباء، نازعات، عبس ، تکویر، انفطار، مطففین، انشقاق ، بروج ، الطارق، اعلی، الغاشية، فجر، بلد، الشمس، الليل، ضحى، انشراح، تین، علق، قدر، بينة، زلزال، عادیات، قارعه، ​ تکاثر، عصر، همزة، فیل، قریش، ماعون، کوثر، کافرون، نصر، مسد، توحید، فلق، ناس قرار دارد.

ترتیل جزء بیست و نهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و نهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 1سوره ملک آغاز و تا آیه 50 سوره مرسلات ادامه دارد. در این جز سوره ملک ، قلم ،الحاقه ، معارج، نوح، جن، مزمل ، مدثر ، قيامة، انسان ، مرسلات قرار دارد.

ترتیل جزء بیست و هشتم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و هشتم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 1سوره مجادله آغاز و تا آیه 12 سوره تحریم ادامه دارد. در این جز سوره مجادله ، حشر ، ممتحنه ، صف، جمعه، منافقون، تغابن ، طلاق و تحریم قرار دارد.

ترتیل جزء بیست و هفتم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و هفتم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 31سوره ذاریات آغاز و تا آیه 29 سوره حدید ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره ذاریات ، طور ، نجم ، قمر، الرحمن، واقعه، و حدید قرار دارد.

ترتیل جزء بیست و ششم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و ششم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 1 سوره احقاف آغاز و تا آیه 30 سوره ذاریات ادامه دارد. در این جز سوره احقاف ، محمد ، فتح ، حجرات ، ق و بخشی از سوره ذاریات قرار دارد.

ترتیل جزء بیست و پنجم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و پنجم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 47سوره فصلت آغاز و تا آیه 32 سوره جاثیه ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره فصلت ، شوری ، زخرف ، دخان و بخشی از سوره جاثیه قرار دارد.

ترتیل جزء بیست و چهارم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و چهارم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 32 سوره زمر آغاز و تا آیه 46 سوره فصلت ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره زمر ، غافر و بخشی از سوره فصلت قرار دارد.

ترتیل جزء بیست و سوم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و سوم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 28 سوره یس آغاز و تا آیه 31 سوره زمر ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره یس ، صافات ، ص و بخشی از سوره زمر قرار دارد.

ترتیل جزء بیست و دوم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و دوم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 31 سوره احزاب آغاز و تا آیه 27 سوره یس ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره احزاب ، سبا، فاطر و بخشی از یس قرار دارد .

ترتیل جزء بیست و یکم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و یکم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 46 سوره عنکبوت آغاز و تا آیه 30 سوره احزاب ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره عنکبوت ، روم ، لقمان ، سجده و بخشی از سوره احزاب قرار دارد.

ترتیل جزء بیستم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیستم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 56 سوره نمل آغاز و تا آیه 45 سوره عنکبوت ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره نمل ، قصص و بخشی از سوره عنکبوت قرار دارد.

ترتیل جزء نوزدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء نوزدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 21 سوره فرقان آغاز و تا آیه 55 سوره نمل ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره فرقان ، شعراء و بخشی از نمل قرار دارد.

ترتیل جزء هجدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء هجدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 1 سوره المؤمنون آغاز و تا آیه 20 سوره فرقان ادامه دارد. در این جز سوره المؤمنون و نور و بخشی از فرقان قرار دارد.

ترتیل جزء هفدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء هفدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 1 سوره انبیاء آغاز و تا آیه 78 سوره حج ادامه دارد. در این جز سوره انبیاء و حج قرار دارد.

ترتیل جزء شانزدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء شانزدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 77 سوره کهف آغاز و تا آیه 135 سوره طه ادامه دارد. در این جزء بخشی از سوره کهف، مریم و طه قرار دارد.

ترتیل جزء پانزدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء پانزدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاویی

این جزء از آیه 1 سوره اِسراء آغاز و تا آیه 74 سوره کهف ادامه دارد. در این جزء سوره اِسراء و کهف قرار دارد

ترتیل جزء چهاردهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء چهاردهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 1 سوره حجر آغاز و تا آیه 128 سوره نحل ادامه دارد. در این جزء سوره های حجر و نحل قرار دارد.

ترتیل جزء دوازدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء دوازدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 6 سوره هود آغاز و تا آیه 52 سوره یوسف ادامه دارد. در این جزء بخشی از هود و یوسف قرار دارد.

ترتیل جزء سیزدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء سیزدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 53 سوره یوسف آغاز و تا آیه 52 سوره ابراهیم ادامه دارد. در این جزء بخشی از یوسف،هودو بخشی از ابراهیم قرار دارد.

ترتیل جزء یازدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء یازدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 93 سوره توبه آغاز و تا آیه 5 سوره هود ادامه دارد. در این جزء بخشی از توبه، یونس، و بخشی از هود قرار دارد.

ترتیل جزء دهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء دهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 41 سوره انفال آغاز و تا آیه 92 سوره توبه ادامه دارد. در این جزء بخشی از سوره انفال و توبه قرار دارد.

ترتیل جزء نهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء نهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 88 سوره اعراف آغاز و تا آیه 40 سوره انفال ادامه دارد. در این جزء بخشی از سوره اعراف و انفال قرار دارد.

ترتیل جزء هشتم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء هشتم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 111 سوره انعام آغاز و تا آیه 87 سوره اعراف ادامه دارد. در این جزء بخشی از سوره انعام و اعراف قرار دارد.

 
ترتیل جزء هفتم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء هفتم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 82 سوره مائده آغاز و تا آیه 110 سوره انعام ادامه دارد. در این جزء بخشی از سوره مائده و انعام قرار دارد.

 
ترتیل جزء ششم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء ششم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 148 سوره نساء آغاز و تا آیه 81 سوره مائده ادامه دارد. در این جزء بخشی از سوره نساء و سوره مائده قرار دارد.

ترتیل جزء پنجم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء پنجم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 24 سوره نساء آغاز و تا آیه 147 سوره نساء ادامه دارد. در این جزء بخشی از سوره نساء قرار دارد.

ترتیل جزء چهارم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء چهارم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 93سوره آل عمران آغاز و تا آیه 23 سوره نساء ادامه دارد. در این جزء بخشی از سوره آل عمران و سوره نساء قرار دارد.

ترتیل جزء سوم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء سوم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 253 سوره بقره آغاز و تا آیه 92 سوره آل عمران ادامه دارد. در این جزء بخشی از سوره بقره و سوره آل عمران قرار دارد.

ترتیل جزء دوم با صدای استاد محمد صدیق منشاویی

ترتیل جزء دوم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 142 سوره بقره آغاز و تا آیه 252 سوره بقره ادامه دارد. در این جزء بخشی از سوره بقره قرار دارد.

ترتیل سوره ناس با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل سوره ناس با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

سوره ناس صد و چهاردهمین و آخرین سوره در قرآن کریم است و دارای ۶ آیه می باشد.

صفحه‌ها