منوی اصلی

صوت

ترتیل سوره زمر با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل سوره زمر با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

سوره زمر سی و نهمین سوره از قرآن است و دارای 75 آیه است.

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سی ام با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء سی ام با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء سی ام با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء بیست و نهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء بیست و نهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء بیست و نهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم:  جزء بیست و هشتم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء بیست و هشتم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم:  جزء بیست و هشتم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء بیست و هفتم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: بیست و هفتم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: بیست و ششم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء بیست و ششم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: بیست و ششم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: بیست و پنجم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء بیست و پنجم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: بیست و پنجم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء بیست و چهارم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء بیست و چهارم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء بیست و چهارم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء بیست و سوم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء بیست و سوم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء بیست و سوم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء بیست و دوم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء بیست و دوم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء بیست و دوم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء بیست و یکم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء بیست و یکم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء بیست و یکم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء بیستم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء بیستم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء بیستم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء نوزدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء نوزدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء نوزدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء هجدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء هجدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء هجدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء هفدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء هفدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء هفدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء شانزدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء شانزدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء شانزدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء پانزدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء پانزدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء پانزدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء چهاردهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء چهاردهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء چهاردهم با صدای استاد احمد دباغ

 
 
تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء سیزدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء سیزدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء سیزدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء دوازدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء دوازدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء دوازدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء یازدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء یازدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء یازدهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء دهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء دهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء دهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء نهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء نهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء نهم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء هشتم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء هشتم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء هشتم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء هفتم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء هفتم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء هفتم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء ششم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء ششم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء ششم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء پنجم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء پنجم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء پنجم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء چهارم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء چهارم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء چهارم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء سوم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء سوم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء سوم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء دوم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء دوم با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: جزء دوم با صدای استاد احمد دباغ

صفحه‌ها