منوی اصلی

فیلم

 تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره آل عمران با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره آل عمران با صدای استاد احمد دباغ

 تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره آل عمران با صدای استاد احمد دباغ

آموزش درس چهاردهم دین و زندگی 1

درس چهاردهم دین و زندگی 1 علوم انسانی (درس 12 سایر رشته ها) : قسمت سوم

آموزش درس چهاردهم انسانی و درس دوازدهم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه دوم (پایه دهم) قسمت سوم

 

آموزش درس دوازدهم دین و زندگی 1

درس دوازدهم دین و زندگی 1 علوم انسانی (درس 10 سایر رشته ها) : قسمت دوم

آموزش درس دوازدهم انسانی و درس دهم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه دوم (پایه دهم) قسمت دوم

 

 

آموزش درس چهاردهم دین و زندگی 1

درس چهاردهم دین و زندگی 1 علوم انسانی (درس 12 سایر رشته ها) : قسمت دوم

آموزش درس چهاردهم انسانی و درس دوازدهم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه دوم (پایه دهم) قسمت دوم

 

آموزش درس چهاردهم دین و زندگی 1

درس چهاردهم دین و زندگی 1 علوم انسانی (درس 12 سایر رشته ها) : قسمت اول

آموزش درس چهاردهم انسانی و درس دوازدهم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه دوم (پایه دهم)

 

 

آموزش درس یازدهم دین و زندگی 1

درس یازدهم دین و زندگی 1 علوم انسانی (درس 9 سایر رشته ها)

آموزش درس یازدهم انسانی و درس نهم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه دوم (پایه دهم)

 

آموزش درس نهم دین و زندگی 1 قسمت دوم

درس نهم دین و زندگی 1 علوم انسانی (درس 8 سایر رشته ها) : قسمت دوم

آموزش قسمت دوم درس نهم انسانی و درس هشتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه دوم (پایه دهم)

 

نکات کلیدی و مرور درس دوم دین و زندگی 1

نکات کلیدی و مرور درس دوم دین و زندگی 1 علوم انسانی (و سایر رشته ها) قسمت دوم

آموزش درس اول انسانی (و سایر رشته های) کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه اول (پایه دهم) : مرور و نکات کلیدی قسمت دوم 

مقدمه درس هشتم انسانی (و7 سایر رشته های) کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه اول (پایه دهم) 

 

 

نمونه سوالات درس هفتم دین و زندگی 1

نمونه سوالات درس هفتم دین و زندگی 1 علوم انسانی (درس ششم سایر رشته ها) و روش تحقیق قسمت اول

آموزش درس هفتم انسانی (درس ششم سایر رشته های) کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه اول (پایه دهم) : نمونه سوالات و روش تحقیق 

 

 

 قسمت سوم درس هفتم دین و زندگی 1

درس هفتم دین و زندگی 1 علوم انسانی (درس ششم سایر رشته ها) : قسمت سوم

آموزش درس هفتم انسانی (درس ششم سایر رشته های) کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه اول (پایه دهم) : قسمت سوم

 

 قسمت دوم درس هفتم دین و زندگی 1

درس هفتم دین و زندگی 1 علوم انسانی (درس ششم سایر رشته ها) : قسمت دوم

آموزش درس هفتم انسانی (درس ششم سایر رشته های) کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه اول (پایه دهم) : قسمت دوم

 

 

آموزش قسمت آخردرس ششم و قسمت اول درس هفتم دین و زندگی 1

مرور درس ششم و آموزش درس هفتم دین و زندگی 1 علوم انسانی (درس ششم سایر رشته ها) : قسمت اول

مرور کوتاه درس ششم انسانی (درس پنجم سایر رشته های) کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه اول (پایه دهم) 

آموزش درس هفتم انسانی (درس ششم سایر رشته های) کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه اول (پایه دهم) : قسمت اول

 

درس ششم دین و زندگی 1

درس ششم دین و زندگی 1 علوم انسانی (درس پنجم سایر رشته ها): قسمت اول

آموزش قسمت اول درس ششم انسانی (درس پنجم سایر رشته ها)  کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه اول (پایه دهم)

 

 

 

 

قسمت دوم درس چهارم دین و زندگی 1

درس چهارم دین و زندگی 1 علوم انسانی (درس سوم سایر رشته ها) : قسمت دوم

آموزش  درس چهارم انسانی (درس سوم سایر رشته ها)  کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه اول (پایه دهم) : قسمت دوم

 

 

 

درس پنجم دین و زندگی 1

درس پنجم دین و زندگی 1 علوم انسانی (درس چهارم سایر رشته ها)

آموزش  درس پنجم انسانی (درس چهارم سایر رشته ها)  کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه اول (پایه دهم)

 

مرور چهار درس اول تا چهارم دین و زندگی 1

مرور درسهای اول تا چهارم دین و زندگی 1 علوم انسانی (اول تا سوم سایر رشته ها)

آموزش  مرور درسهای اول تا چهارم انسانی (درسهای اول تا سوم سایر رشته ها)  کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه اول (پایه دهم) 

 

 

 

 

 

 

قسمت سوم درس چهارم دین و زندگی 1

درس چهارم دین و زندگی 1 علوم انسانی (درس سوم سایر رشته ها) : قسمت سوم

آموزش  درس چهارم انسانی (درس سوم سایر رشته ها)  کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه اول (پایه دهم) : قسمت سوم

 

 

 

آموزش قسمت آخردرس سوم و قسمت اول درس چهارم دین و زندگی 1

جمع بندی درس سوم و آموزش درس چهارم دین و زندگی 1 علوم انسانی(درس سوم سایر رشته ها) : قسمت اول

آموزش درس سوم انسانی  دین و زندگی 1 دوره متوسطه اول (پایه دهم) : قسمت آخر

آموزش  درس چهارم انسانی (درس سوم سایر رشته ها)  کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه اول (پایه دهم) : قسمت اول

 

آموزش قسمت آخردرس دوم و قسمت اول درس سوم دین و زندگی 1

جمع بندی درس دوم و آموزش درس سوم دین و زندگی 1 علوم انسانی : قسمت اول

آموزش درس دوم انسانی و سایر رشته های کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه اول (پایه دهم) : قسمت آخر

آموزش  درس سوم انسانی  کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه اول (پایه دهم) : قسمت اول

آموزش درس دوم دین و زندگی 2 قسمت دوم

درس دوم دین و زندگی 1 علوم انسانی (درس 2 سایر رشته ها) : قسمت دوم

آموزش درس دوم انسانی و سایر رشته های کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه اول (پایه دهم) قسمت دوم

 

آموزش درس اول دین و زندگی 1 قسمت دوم

درس اول دین و زندگی 1 علوم انسانی (درس 1 سایر رشته ها) : قسمت دوم

آموزش قسمت دوم درس اول انسانی و سایر رشته های کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه اول (پایه دهم)

 

 

آموزش درس دوازدهم دین و زندگی 2 قسمت اول

درس دوازدهم دین و زندگی 2 علوم انسانی (درس نهم سایر رشته ها) : قسمت اول

آموزش قسمت اول دهم درس دوازدهم انسانی و درس نهم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

 

 

آموزش درس یازدهم دین و زندگی 2 قسمت سوم

درس یازدهم دین و زندگی 2 علوم انسانی : قسمت سوم

آموزش قسمت سوم درس یازدهم انسانی کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

 

آموزش درس یازدهم دین و زندگی 2 قسمت دوم

درس یازدهم دین و زندگی 2 علوم انسانی : قسمت دوم

آموزش قسمت دوم  درس یازدهم انسانی کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

 

آموزش درس یازدهم دین و زندگی 2 قسمت اول

درس یازدهم دین و زندگی 2 علوم انسانی : قسمت اول

آموزش قسمت اول  درس یازدهم انسانی کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

 

آموزش درس دهم دین و زندگی 2 قسمت دوم

درس دهم دین و زندگی 2 علوم انسانی (درس هشتم سایر رشته ها) : قسمت دوم

آموزش قسمت دوم دهم درس یازدهم انسانی و درس هشتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

 

آموزش درس دهم دین و زندگی 2 قسمت اول

درس دهم دین و زندگی 2 علوم انسانی (درس هشتم سایر رشته ها) : قسمت اول

آموزش قسمت اول درس یازدهم انسانی و درس هشتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم) (شبکه تلویزیونی ایران)

 

آموزش درس نهم دین و زندگی 2 قسمت چهارم

درس نهم دین و زندگی 2 علوم انسانی (درس هفتم سایر رشته ها) : قسمت چهارم

آموزش قسمت چهارم درس یازدهم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

آموزش درس نهم دین و زندگی 2 قسمت سوم

درس نهم دین و زندگی 2 علوم انسانی (درس هفتم سایر رشته ها) : قسمت سوم

آموزش قسمت سوم درس یازدهم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

آموزش درس نهم دین و زندگی 2 قسمت دوم

درس نهم دین و زندگی 2 علوم انسانی (درس هفتم سایر رشته ها) : قسمت دوم

آموزش قسمت دوم درس یازدهم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

 

صفحه‌ها