منوی اصلی

فیلم

کلیپ تصویری: قرآن مهجور است

کلیپ تصویری: قرآن مهجور است

کلیپ تصویری: قرآن مهجور است

آموزش درس دوازدهم دین و زندگی 3 قسمت سوم

درس دوازدهم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس 10 سایر رشته ها): قسمت سوم

آموزش قسمت سوم درس دوازدهم انسانی و (درس 10 سایر رشته های) کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس دوازدهم دین و زندگی 3 قسمت دوم

درس دوازدهم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس 10 سایر رشته ها): قسمت دوم

آموزش قسمت دوم درس دوازدهم انسانی و (درس 10 سایر رشته های) کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس دوازدهم دین و زندگی 3 قسمت اول

درس دوازدهم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس 10 سایر رشته ها): قسمت اول

آموزش قسمت اول درس دوازدهم انسانی و (درس 10 سایر رشته های) کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس یازدهم دین و زندگی 3 قسمت سوم

درس یازدهم دین و زندگی 3 علوم انسانی : قسمت سوم

آموزش قسمت سوم درس یازدهم انسانی  کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس یازدهم دین و زندگی 3 قسمت دوم

درس یازدهم دین و زندگی 3 علوم انسانی : قسمت دوم

آموزش قسمت دوم درس یازدهم انسانی  کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس یازدهم دین و زندگی 3 قسمت اول

درس یازدهم دین و زندگی 3 علوم انسانی : قسمت اول

آموزش قسمت اول درس یازدهم انسانی  کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس دهم دین و زندگی 3 قسمت دوم

درس دهم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس 9 سایر رشته ها): قسمت دوم

آموزش قسمت دوم درس دهم انسانی و (درس 9 سایر رشته های) کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس دهم دین و زندگی 3 قسمت اول

درس دهم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس 9 سایر رشته ها): قسمت اول

آموزش قسمت اول درس دهم انسانی و (درس 9 سایر رشته های) کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

 

آموزش درس هفتم دین و زندگی 3 انسانی قسمت چهارم

درس هفتم دین و زندگی 3 علوم انسانی: قسمت چهارم

آموزش قسمت چهارم درس هفتم انسانی کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس هفتم دین و زندگی 3 انسانی قسمت سوم

درس هفتم دین و زندگی 3 علوم انسانی: قسمت سوم

آموزش قسمت سوم درس هفتم انسانی کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس هفتم دین و زندگی 3 انسانی قسمت دوم

درس هفتم دین و زندگی 3 علوم انسانی: قسمت دوم

آموزش قسمت دوم درس هفتم انسانی کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

 

 

جمع بندی درس ششم و قسمت اول آموزش درس هفتم دین و زندگی 3

جمع بندی درس ششم و آموزش درس هفتم دین و زندگی 3 علوم انسانی: قسمت اول

آموزش درس ششم انسانی و سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم) :قسمت آخر

آموزش  درس هفتم انسانی  کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم) : قسمت اول

 

آموزش درس ششم دین و زندگی 3 قسمت چهارم

درس ششم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس 6 سایر رشته ها): قسمت چهارم

آموزش قسمت چهارم درس ششم انسانی و سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس ششم دین و زندگی 3 قسمت سوم

درس ششم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس 6 سایر رشته ها): قسمت سوم

آموزش قسمت سوم درس ششم انسانی و سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس ششم دین و زندگی 3 قسمت دوم

درس ششم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس 6 سایر رشته ها): قسمت دوم

آموزش قسمت دوم درس ششم انسانی و سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس ششم دین و زندگی 3 قسمت اول

درس ششم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس 6 سایر رشته ها): قسمت اول

آموزش قسمت اول درس ششم انسانی و سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

 

آموزش درس پنجم دین و زندگی 3 قسمت سوم

درس پنجم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس 5 سایر رشته ها): قسمت سوم

آموزش قسمت سوم درس پنجم انسانی و سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس پنجم دین و زندگی 3 قسمت دوم

درس پنجم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس 5 سایر رشته ها): قسمت دوم

آموزش قسمت دوم درس پنجم انسانی و سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس پنجم دین و زندگی 3 قسمت اول

درس پنجم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس 5 سایر رشته ها): قسمت اول

آموزش قسمت اول درس پنجم انسانی و سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس چهارم دین و زندگی 3 قسمت چهارم

درس چهارم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس 4 سایر رشته ها): قسمت چهارم

آموزش قسمت چهارم درس چهارم انسانی و سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس چهارم دین و زندگی 3 قسمت سوم

درس چهارم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس 4 سایر رشته ها): قسمت سوم

آموزش قسمت سوم درس چهارم انسانی و سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس چهارم دین و زندگی 3 قسمت دوم

درس چهارم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس 4 سایر رشته ها): قسمت دوم

آموزش قسمت دوم درس چهارم انسانی و سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

 

آموزش درس چهارم دین و زندگی 3 قسمت اول

درس چهارم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس 4 سایر رشته ها): قسمت اول

آموزش قسمت اول درس چهارم انسانی و سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

 

آموزش درس سوم دین و زندگی 3 قسمت ششم

درس سوم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس 3 سایر رشته ها): قسمت ششم

آموزش قسمت ششم درس سوم انسانی و سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس سوم دین و زندگی 3 قسمت پنجم

درس سوم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس 3 سایر رشته ها): قسمت پنجم

آموزش قسمت پنجم درس سوم انسانی و سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس سوم دین و زندگی 3 قسمت چهارم

درس سوم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس 3 سایر رشته ها): قسمت چهارم

آموزش قسمت چهارم درس سوم انسانی و سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس سوم دین و زندگی 3 قسمت سوم

درس سوم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس 3 سایر رشته ها): قسمت سوم

آموزش قسمت سوم درس سوم انسانی و سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس سوم دین و زندگی 3 قسمت دوم

درس سوم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس 3 سایر رشته ها): قسمت دوم

آموزش قسمت دوم درس سوم انسانی و سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

 

نمونه سوالات درس دوم و قسمت اول درس سوم دین و زندگی 3

جمع بندی درس دوم و آموزش درس سوم دین و زندگی 3 علوم انسانی : قسمت اول

آموزش درس دوم انسانی و سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم) : نمونه سوالات و جمع بندی

آموزش  درس سوم انسانی  کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم) : قسمت اول

صفحه‌ها