منوی اصلی

اخلاق اسلامی

حدیث: کنترل مؤمن از عیوب خود

حدیث: کنترل مؤمن از عیوب خود

امام علی (ع): مؤمن... به عیب خود، مشغول و فارغ از عیوب دیگران است. (جامع الاخبار. صفحه 215)

حدیث: کم روئی

حدیث: کم روئی

امام علی (ع): کم روئی مانع روزی است. (غررالحکم. حدیث 274)

حدیث: بی تابی از سخن نادرست

حدیث: بی تابی از سخن نادرست

امام علی (ع): بدانید آن که از سخن نادرست درباره خود، بی تاب می شود، خردمند نیست. (الکافی. جلد 1. صفحه 50)

حدیث: ضرر نرساندن به مسلمانان

حدیث: ضرر نرساندن به مسلمانان

امام علی (ع)[در نامه اش به کارگزارانش]: قلم های خویش را تیز کنید و میان سطرهاتان کم فاصله نهید و سخن های زیاده برایم ننویسید و آن چه را مقصود است بیاورید و از زیاده نویسی بپرهیزید؛ که همانا دارایی مسلمانان تحمّل ضرررسانی را ندارد. (الخصال. صفحه 310)

حدیث: مسخره دیگران

حدیث: مسخره دیگران

امام علی (ع): کسی که دیگری را به آنچه ندارد بستاید[درواقع] او را مسخره می کند. (غررالحکم. حدیث 9780)

حدیث: زیور احسان

حدیث: زیور احسان

امام علی (ع): منّت ننهادن، زیور احسان است. (میزان الحکمه. جلد 6. صفحه 241)

حدیث: زدودن غم از دل مؤمن

حدیث: زدودن غم از دل مؤمن

امام رضا (ع): هر که غم و نگرانی مؤمنی را بزداید، خداوند در روز قیامت گره غم از دل او بگشاید. (میزان الحکمه. جلد 5. صفحه 280)

حدیث: دوست راستین

حدیث: دوست راستین

امام علی (ع): در تنگنا و سختی، دوستی راستین، آشکار می شود. (غررالحکم. حدیث 6511)

حدیث: پیشرفت علمی

حدیث: پیشرفت علمی

پیامبر اسلام (ص): هر که بر پیشرفت علمیش افزوده شود اما بر بی رغبتی او به دنیا افزوده نگردد، جز بر درویش از خدا افزوده نشود. (میزان الحکمه. جلد 8. صفحه 102)

حدیث: دوستان غیرواقعی

حدیث: دوستان غیرواقعی

امام علی (ع): چه بسیارند دوستان به هنگام چیده شدن کاسه ها، و چه اندکند به گاه گرفتاری های زمانه! (غررالحکم. حدیث 9657)

حدیث: پسندیدن برای خود و دیگران

حدیث: پسندیدن برای خود و دیگران

امام علی (ع): آنچه بر خود می پسندی برای مردم نیز بپسند و آنچه برای خود نمی پسندی برای آنها نیز بپسند. (میزان الحکمه. جلد 3. صفحه 179)

حدیث: ویژگی دوست حقیقی

حدیث: ویژگی دوست حقیقی

امام علی (ع): هر که تو را به عیبت بینا گرداند و در نبودنت حافظ[آبرو و راز] تو باشد، او همان دوست [حقیقی] است، پس او را نگه دار. (غررالحکم. حدیث 8746)

حدیث: به کمال رساندن خوبی

حدیث: به کمال رساندن خوبی

امام علی (ع): به کمال رساندن خوبی، نیکوتر از آغاز کردن آن است. (غررالحکم. 1899)

حدیث: نراندن اندرزگو

حدیث: نراندن اندرزگو

امام علی (ع): کسی را که به تو اندرز می دهد، از خود مَران. (غررالحکم. حدیث 7828)

حدیث: لبخند به روی برادر مؤمن

حدیث: لبخند به روی برادر مؤمن

امام رضا (ع): هر که به روی برادر مؤمن خود لبخند بزند، خداوند برایش ثوابی خواهد نوشت. (مستدرک الوسائل. جلد 12. صفحه 418)

حدیث: بهترین زندگی

حدیث: بهترین زندگی

امام علی (ع): بهترین زندگی را کسی دارد که مردم در زندگی او خوب زندگی کنند. (غررالحکم. حدیث 3636)

حدیث: نیاز عاقل به ادب

حدیث: نیاز عاقل به ادب

امام علی (ع): نیاز عاقلان به ادب همانند نیاز کشتزار به باران است. (غررالحکم. حدیث 3475)

حدیث: محبت به فرزند

حدیث: محبت به فرزند

امام صادق (ع): همانا خداوند به بنده، به خاطر محبت زیاد او به فرزندش، رحم می کند. (الکافی. جلد 6. صفحه 50)

حدیث: تربیت نیک

حدیث: تربیت نیک

امام علی (ع): مردم به تربیت نیک نیازمندترند تا به زر و سیم. (غررالحکم. حدیث 3590)

حدیث: کلید کامیابی

حدیث: کلید کامیابی

امام علی (ع): ملایمت و مهربانی کلید کامیابی است. (غررالحکم. حدیث 294)

حدیث: دنیادوستی

حدیث: دنیادوستی

امام علی (ع): اگر خداوند را دوست دارید، دنیادوستی را از دل هایتان بیرون کنید. (غررالحکم. حدیث 3747)

 

حدیث: پرهیز از گناه

حدیث: پرهیز از گناه

پیامبر اسلام (ص): (مؤمن) به خاطر کسی که دوستش دارد، مرتکب گناه نمی شود. (میزان الحکمه. جلد1. صفحه457)

حدیث: اخلاق طبابت

حدیث: اخلاق طبابت

امام علی (ع): هر کس طبابت پیشه کند، باید از خدا پروا بدارد و خیرخواهی و جدّیت به خرج دهد. (دانشنامه احادیث پزشکی. جلد 1. صفحه 66)

حدیث: نیکی به پدر و مادر

حدیث: نیکی به پدر و مادر

امام علی (ع): نیکی به پدر و مادر، بزرگترین وظیفه است. (غررالحکم. حدیث 4423)

حدیث: خصلت انسان بزرگوار و انسان پست

حدیث: خصلت انسان بزرگوار و انسان پست

امام سجاد (ع): انسان بزرگوار به بخشش خود می بالد و انسان پست به دارایی خویش می نازد. (میزان الحکمه. جلد 10. صفحه 94)

حدیث: توصیه به آراستگی برای دیدار برادر

حدیث: توصیه به آراستگی برای دیدار برادر

پیامبر اکرم (ص): خداوند متعال دوست دارد وقتی بنده اش نزد برادران خود می رود با هیئتی آماده و آراسته برود. (میزان الحکمه. جلد 2. صفحه 248)

آیه: دوری از ناپاکی

آیه: دوری از ناپاکی

آیه: و از ناپاکی دوری کن! (سوره مدثر. آیه 5)

/files/u696/quran20-modaser5.jpg

آیه: عمل به گفتار

آیه: عمل به گفتار

آیه: ای مؤمنان چرا چیزی را می گویید که خود عمل نمی کنید؟! (سوره صف. آیه 2)

احسان به والدین در آیینۀ قرآن

خداوند متعال در قرآ ن پس از مسئلۀ توحید، در آیات بسیاری به نیکی به پدر و مادر سفارش می کند.

دیدگاه قرآن درباره صرفه جویی و مصرف

دیدگاه قرآن درباره صرفه جویی و مصرف

ازنظر اسلام و قرآن، اعتدال در مصرف و میانه روی و صرفه جویی به معنای مصرف درست و متناسب، اصلی اساسی و از اصول نخستین اقتصاد اسلامی می باشد.

صفحه‌ها