منوی اصلی

متن قران +ترجمه

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره بقره با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره بقره با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره بقره با صدای استاد احمد دباغ

ترتیل صفحه 27 قرآن کریم (متن، ترجمه و صوت)

ترتیل صفحه 27 قرآن کریم (متن، ترجمه و صوت)

ترتیل صفحه 27 قرآن کریم (متن، ترجمه و صوت)

 

کلیپ تصویری ترتیل سوره لیل با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره لیل با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره لیل با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره ناس با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره ناس با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره ناس با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره فلق  با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره فلق با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره فلق  با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره توحید با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره توحید با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره توحید با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره مسد با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره مسد با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره مسد با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره نصر با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره نصر با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره نصر با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره کافرون با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره کافرون با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره کافرون با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره کوثر با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره کوثر با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره کوثر با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره ماعون با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره ماعون با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره ماعون با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره قریش با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره قریش با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره قریش با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره فیل با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره فیل با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره فیل با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره همزه با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره همزه با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره همزه با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره ضحی با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره ضحی با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره ضحی با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره قارعه با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره قارعه با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره عصر با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره عصر با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره عصر با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره تکاثر با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره تکاثر با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره تکاثر با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره عادیات با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره عادیات با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره عادیات با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره زلزله با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره زلزله با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره زلزله با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره بینه با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره بینه با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره بینه با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره قدر با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره قدر با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره قدر با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره علق با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره علق با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره علق با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره تین با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره تین با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره تین با صدای حسن ظهوری برای کودکان  

کلیپ تصویری ترتیل سوره شرح با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره شرح با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره شرح با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره شمس با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره شمس با صدای حسن ظهوری برای کودکان

کلیپ تصویری ترتیل سوره شمس با صدای حسن ظهوری برای کودکان

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم:سوره زخرف با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره زخرف با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم:سوره زخرف با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم:سوره شوری با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره شوری با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم:سوره شوری با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم:سوره فصلت با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره فصلت با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم:سوره فصلت

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم:سوره غافر با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره غافر با صدای استاد احمد دباغ

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم:سوره غافر با صدای استاد احمد دباغ

صفحه‌ها