منوی اصلی

مجوزها

روزنامه رسمی

تصاویر روزنامه رسمی موسسه اهل البیت (علیهم السلام)

آگهی تاسیس

تصاویر آگهی تاسیس موسسه اهل البیت (علیهم السلام)

مجوزهای مؤسسه اهل البیت (علیهم السلام)

مجوزهای مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (علیهم السلام)

اجاره نامه

تصاویر مربوط به اجاره نامه های موسسه اهل البیت (علیهم السلام)

سند مالکیت زمین

سند مالکیت زمین

سند مالکیت اعیانی

سند مالکیت اعیانی موسسه اهل البیت (علیهم السلام)