منوی اصلی

دعای عشرات در روز جمعه (مفاتیح الجنان)

دعای عشرات در روز جمعه (مفاتیح الجنان)

بخواند در روز جمعه دعای عشرات را که در بعضی دعاهای مشهور خواهد آمد.

افزودن دیدگاه جدید