منوی اصلی

صلوات فرستادن در ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

صلوات فرستادن در ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه شعبان: چند امر است ششم در این ماه صلوات بسیار فرستد.

افزودن دیدگاه جدید