منوی اصلی

نماز رفع پریشانی، دیوانگی و بلا (مفاتیح الجنان)

نماز رفع پریشانی، دیوانگی و بلا (مفاتیح الجنان)

اعمال روز جمعه؛

... نمازهای دیگر نیز نقل شده و آنها بسیار است و ذکر بعضی از آنها در اینجا مناسب است، اگرچه اکثر آنها اختصاصی به جمعه ندارد، لکن در روز جمعه به جا آوردن آنها افضل است. از جمله آنهاست:

3. نماز رفع پریشانی، دیوانگی و بلا

به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه هر كه سوره ابراهيم و سوره حجر را در دو ركعت در روز جمعه بخواند هرگز پريشانى و ديوانگى و بلائى به او نرسد.

افزودن دیدگاه جدید