منوی اصلی

انتظار فرج

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفاوت غیبت و ظهور امام/ حدیث سوم

رابطه معرفت امام و وقوع فرج برای شیعیان

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفاوت غیبت و ظهور امام/ حدیث ششم

یکسان بودن دوران غیبت و ظهور برای منتظران فرج

اصول کافی: کتاب الحجه/ کراهت تعیین وقت ظهور/ حدیث ششم

آثار منفی تعیین وقت ظهور

اصول کافی: کتاب الحجه/ دوران غیبت/ حدیث پنجم

امتحان شیعیان به وسیله غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه

اصول کافی: کتاب الحجه/ دوران غیبت/ حدیث بیست و چهارم

حدیث امام هادی علیه السلام درباره انتظار فرج

اصول کافی: کتاب الحجه/ دوران غیبت/ حدیث اول

رابطه تقرب به خداوند و غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه