منوی اصلی

مسجد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام جواد علیه السّلام/ حدیث اول

ظهور کرامت امام جواد علیه السلام برای مردم سامرا

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام جواد علیه السّلام/ حدیث دوم

علم امام جواد علیه السلام به نیت افراد

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام رضا علیه السّلام/ حدیث چهارم

سیره امام رضا علیه السلام در برخورد با فقرا و نیازمندان

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام صادق علیه السّلام/ حدیث ششم

اعتراف منصور دوانیقی به برتری امام صادق علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام باقر علیه السّلام/ حدیث دوم

روش جابر بن عبدالله انصاری در معرفی امام باقر علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجه تمایز مدعی حق از مدعی باطل امامت/ حدیث هفدهم

ادعای محمد بن عبدالله درباره امامت و درخواست بیعت از امام صادق علیه اسلام