منوی اصلی

مجموعه پوستری با موضوع سیره پیامبر (ص) به روایت از امام رضا (ع)

مجموعه پوستری با موضوع سیره پیامبر (ص) به روایت از امام رضا (ع)

پیامبر شجاعترین مردم بود

 امام رضا (علیه السلام):پیامبر(ص) شجاعترین نیکوترین و بخشنده ترین مردم بود.

 امام رضا (علیه السلام) پیامبر شجاعترین نیکوترین و بخشنده ترین مردم بود.

حق را اجرا می نمود

 امام رضا (علیه السلام):پیامبر(ص)  حق را اجرا می نمود هرچند که به ضرر خود و یارانش تمام می شد.

 امام رضا (علیه السلام) : پیامبر (ص)حق را اجرا می نمود هرچند که به ضرر خود و یارانش تمام می شد

سکوت طلاست

 امام رضا (علیه السلام): پیامبر (ص) جز در موارد ضروری سخن نمی گفت.

 امام رضا (علیه السلام) : پیامبر (ٌ) جز در موارد ضروری سخن نمی گفت

سلام چراغ آشنایی است

 امام رضا (علیه السلام):پیامبر (ص) در سلام کردن به دیگران حتی کودکان پیشدستی می کرده اند و به امت خود سفارش می کرده اند که در برخوردبا دیگران در سلام کردن پیشدستی کند.

 امام رضا (علیه السلام) : پیامبر (ص)در سلام کردن به دیگران پیشدستی می کرد

کینه توز نباشیم

 امام رضا (علیه السلام):پیامبر (ص) کینه کسی را در دل نگاه نمی داشت و درصدد انتقام بر نمی آمد

 امام رضا (علیه السلام) : پیامبر (ص) کینه کسی را در دل نگاه نمی داشت و درصدد انتقام بر نمی آمد

معتدل و میانه رو باشیم

امام رضا (علیه السلام): پیامبر(ص) در همه کارها متعدل و میانه رو بود

امام رضا (ع) : یامبر(ص)  در همه کارها متعدل و میانه رو بود

مجادله نکنیم

 امام رضا (علیه السلام): پیامبر (ص) خود را از سه جیز نگه می داشت، مجادله، پرگویی و پرداختن به چیزهایی که به او ربطی نداشت

 امام رضا (ع) : پیامبر (ص) خود را از سه جیز نگه می داشت، مجادله

نماز مقدم بر هر کاری

 امام رضا (علیه السلام): پیامبر (ص) هیچ چیز را بر نماز مقدم نمی دانست

پیامبر (ص) هیچ چیز را بر نماز مقدم نمی دانست

همچون کوه استوار

 امام رضا (علیه السلام):  سکوت پیامبر(ص) بر حلم و بردباری، حذر و پرهیزکاری، تقدیر و اندازه گیری و تفکر و اندیشمندی استوار بود.


منبع: مجموعه پوستر" اینگونه باشیم" کاری از آستان قدس ضوی

افزودن دیدگاه جدید