منوی اصلی

مدیریت جهادی به رسم شهدا: سردار محمدابراهیم همت (+پوستر)

مدیریت جهادی به رسم شهدا: سردار محمدابراهیم همت (+پوستر)

 

سردار شهید محمدابراهیم همت

سردار شهید محمدابراهیم همت


روز سوم عملیات بود حاجی هم می رفت خط و بر می گشت آن روز نماز ظهر را به او
اقتدا کردیم سر نماز عصر، یک حاج آقا روحانی  آمد به اصرار حاجی  نماز عصر را ایشان خواند.
رکعت دوم حاج آقا تمام نشده بود حاجی غش کرد. افتاد زمین ضعف کرده بود
و نمی تونست روی پا بایستد سرم به دستش بود و مجبوری گوشه سنگر نشسته بود
با دست دیگر بی سیم را گرفته بود و با بچه ها صحبت می کرد و خبر می گرفت و 
راهنمایی می کرد این جا هم ول کن نبود.
 

افزودن دیدگاه جدید