منوی اصلی

ترتیل جزء دوازدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء دوازدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء دوازدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 6 سوره هود آغاز و تا آیه 52 سوره یوسف ادامه دارد. در این جزء بخشی از هود و یوسف قرار دارد.


استاد محمد صدیق منشاوی


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید