منوی اصلی

ترتیل جزء چهاردهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء چهاردهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء چهاردهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 1 سوره حجر آغاز و تا آیه 128 سوره نحل ادامه دارد. در این جزء سوره های حجر و نحل قرار دارد.


استاد محمد صدیق منشاویی


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید