منوی اصلی

ترتیل جزء پانزدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاویی

ترتیل جزء پانزدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاویی

ترتیل جزء پانزدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 1 سوره اِسراء آغاز و تا آیه 74 سوره کهف ادامه دارد. در این جزء سوره اِسراء و کهف قرار دارد


استاد محمد صدیق منشاویی


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید