منوی اصلی

ترتیل جزء هجدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء هجدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء هجدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 1 سوره المؤمنون آغاز و تا آیه 20 سوره فرقان ادامه دارد. در این جز سوره المؤمنون و نور و بخشی از فرقان قرار دارد.


استاد محمد صدیق منشاوی


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید