منوی اصلی

ترتیل جزء نوزدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء نوزدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء نوزدهم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 21 سوره فرقان آغاز و تا آیه 55 سوره نمل ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره فرقان ، شعراء و بخشی از نمل قرار دارد.


استاد محمد صدیق منشاوی


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید