منوی اصلی

ترتیل جزء بیستم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیستم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیستم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 56 سوره نمل آغاز و تا آیه 45 سوره عنکبوت ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره نمل ، قصص و بخشی از سوره عنکبوت قرار دارد.


استاد محمد صدیق منشاویی


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید