منوی اصلی

ترتیل جزء بیست و چهارم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و چهارم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و چهارم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 32 سوره زمر آغاز و تا آیه 46 سوره فصلت ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره زمر ، غافر و بخشی از سوره فصلت قرار دارد.


استاد محمد صدیق منشاوی


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید