منوی اصلی

ترتیل جزء بیست و پنجم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و پنجم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و پنجم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 47سوره فصلت آغاز و تا آیه 32 سوره جاثیه ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره فصلت ، شوری ، زخرف ، دخان و بخشی از سوره جاثیه قرار دارد.


استاد محمد صدیق منشاوی


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید