منوی اصلی

ترتیل جزء بیست و ششم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و ششم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و ششم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 1 سوره احقاف آغاز و تا آیه 30 سوره ذاریات ادامه دارد. در این جز سوره احقاف ، محمد ، فتح ، حجرات ، ق و بخشی از سوره ذاریات قرار دارد.


استاد محمد صدیق منشاوی


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید