منوی اصلی

ترتیل جزء بیست و هفتم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و هفتم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل جزء بیست و هفتم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

این جزء از آیه 31سوره ذاریات آغاز و تا آیه 29 سوره حدید ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره ذاریات ، طور ، نجم ، قمر، الرحمن، واقعه، و حدید قرار دارد.


استاد محمد صدیق منشاوی


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید