منوی اصلی

ترتیل جزء یازدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء یازدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء یازدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

این جزء از آیه 93 سوره توبه آغاز و تا آیه 5 سوره هود ادامه دارد. در این جزء بخشی از توبه، یونس، و بخشی از هود قرار دارد


استاد مصطفی اسماعیل


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید