منوی اصلی

ترتیل جزء دوازدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء دوازدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء دوازدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

این جزء از آیه 6 سوره هود آغاز و تا آیه 52 سوره یوسف ادامه دارد. در این جزء بخشی از هود و یوسف قرار دارد


استاد مصطفی اسماعیل


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید