منوی اصلی

ترتیل جزء سیزدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء سیزدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء سیزدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

این جزء از آیه 53 سوره یوسف آغاز و تا آیه 52 سوره ابراهیم ادامه دارد. در این جزء بخشی از یوسف،هودو بخشی از ابراهیم قرار دارد


استاد مصطفی اسماعیل


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید