منوی اصلی

ترتیل جزء چهاردهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء چهاردهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء چهاردهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

  این جزء از آیه 1 سوره حجر آغاز و تا آیه 128 سوره نحل ادامه دارد. در این جزء سوره های حجر و نحل قرار دارد.


استاد مصطفی اسماعیل


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

 

افزودن دیدگاه جدید