منوی اصلی

ترتیل جزء پانزدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء پانزدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء پانزدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

این جزء از آیه 1 سوره اِسراء آغاز و تا آیه 74 سوره کهف ادامه دارد. در این جزء سوره اِسراء و کهف قرار دارد.


استاد مصطفی اسماعیل


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

 

افزودن دیدگاه جدید