منوی اصلی

ترتیل جزء هفدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء هفدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء هفدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

این جزء از آیه 1 سوره انبیاء آغاز و تا آیه 78 سوره حج ادامه دارد. در این جز سوره انبیاء و حج قرار دارد.


استاد مصطفی اسماعیل


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

 

افزودن دیدگاه جدید