منوی اصلی

ترتیل جزء نوزدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء نوزدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء نوزدهم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

این جزء از آیه 21 سوره فرقان آغاز و تا آیه 55 سوره نمل ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره فرقان ، شعراء و بخشی از نمل قرار دارد.


استاد مصطفی اسماعیل


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

 

افزودن دیدگاه جدید