منوی اصلی

ترتیل جزء بیستم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء بیستم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء بیستم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

این جزء از آیه 56 سوره نمل آغاز و تا آیه 45 سوره عنکبوت ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره نمل ، قصص و بخشی از سوره عنکبوت قرار دارد.


استاد مصطفی اسماعیل


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

 

افزودن دیدگاه جدید