منوی اصلی

ترتیل جزء بیست و یکم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء بیست و یکم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء بیست و یکم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

این جزء از آیه 46 سوره عنکبوت آغاز و تا آیه 30 سوره احزاب ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره عنکبوت ، روم ، لقمان ، سجده و بخشی از سوره احزاب قرار دارد.


استاد مصطفی اسماعیل


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

 

افزودن دیدگاه جدید