منوی اصلی

ترتیل جزء بیست و دوم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء بیست و دوم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

ترتیل جزء بیست و دوم با صدای استاد مصطفی اسماعیل

این جزء از آیه 31 سوره احزاب آغاز و تا آیه 27 سوره یس ادامه دارد. در این جز بخشی از سوره احزاب ، سبا، فاطر و بخشی از یس قرار دارد .


استاد مصطفی اسماعیل


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

 

 

افزودن دیدگاه جدید