منوی اصلی

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: باقی ماندن بر فتوای مجتهد با فتوای خودش

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: باقی ماندن بر فتوای مجتهد با فتوای خودش

کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان: باقی ماندن بر فتوای مجتهد با فتوای خودش
درصورت احتیاط واجب آیا میتوان به مرجع دیگر رجوع کرد؟

کاری از مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

مجموعه کلیپ تصویری احکام ماه مبارک رمضان

افزودن دیدگاه جدید