منوی اصلی

کلیپ تصویری متن خوانی نهج البلاغه: خطبۀ ۱ با صدای داریوش ارجمند

کلیپ تصویری متن خوانی نهج البلاغه: خطبۀ ۱ با صدای داریوش ارجمند

خطبه اول جهان بینی علی علیه السلام است. مسأله آفرینش جهان، آفرینش آسمانها، زمین، فرشتگان، آفرینش آدم و داستان سجده فرشتگان بر او و مخالفت ابلیس و هبوط آدم (علیه السلام) در این خطبه مورد توجه بوده است. این خطبه به منزله «فاتحة الکتاب» در نهج البلاغه است که فهرستى از مجموعه مسائلى که در نهج البلاغه مطرح شده است را ارائه می‌دهد.

بخش خوانده شده خطبۀ ۱ با ترجمه سید جعفر شهید

سپاس خدايى را كه سخنوران در ستودن او بمانند و شمارگران شمردن نعمتهاى او ندانند، و كوشندگان حق او را گزاردن نتوانند. خدايى كه پاى انديشه تيزگام در راه شناسايى او لنگ است، و سر فكرت ژرف رو به درياى معرفتش بر سنگ. صفتهاى او تعريف ناشدنى است و به وصف درنيامدنى، و در وقت ناگنجيدنى، و به زمانى مخصوص نابودنى. به قدرتش خلايق را بيافريد، و به رحمتش بادهارا بپراكنيد، و با خرسنگها لرزه زمين را در مهار كشيد.
سرلوحه دين شناختن اوست، و درست شناختن او، باور داشتن او، و درست باور داشتن او، يگانه انگاشتن او، و يگانه انگاشتن، او را به سزا اطاعت نمودن، و به سزا اطاعت نمودن او، صفتها را از او زدودن، چه هر صفتى گواه است كه با موصوف دوتاست و هر موصوف نشان دهد كه از صفت جداست، پس هر كه پاك خداى را با صفتى همراه داند او را با قرينى پيوسته، و آن كه با قرينش پيوندد، دوتايش دانسته، و آن كه دوتايش خواند، جزء جزءاش داند، و آن كه او را جزء جزء داند، او را نداند، و آن كه او را نداند در جهتش نشاند، و آن كه در جهتش نشاند، محدودش انگارد، و آن كه محدودش انگارد، معدودش شمارد. و آن كه گويد در كجاست؟ در چيزيش در آرد، و آن كه گويد فراز چه چيزى است؟ ديگر جايها را از او خالى دارد.
بوده و هست، از نيست به هستى در نيامده است. با هر چيز هست، و همنشين و يار آن نيست، و چيزى نيست كه از او تهى است. هر چه خواهد پديد آرد، و نيازى به جنبش و وسيلت ندارد. از ازل بيناست و تا به ابد يكتاست، دمسازى نداشته است تا از آن جدا افتد و بترسد كه تنهاست.

کلیپ تصویری متن خوانی نهج البلاغه: خطبۀ ۱، خلقت آسمان‌ها و زمین، با صدای داریوش ارجمند

مجموعه  کلیپ تصویری متن خوانی نهج البلاغه

افزودن دیدگاه جدید