منوی اصلی

کلیپ تصویری: ای عاشقان با صدای عصار

کلیپ تصویری: ای عاشقان با صدای عصار

کلیپ تصویری: ای عاشقان

عصار

ای عاشقان ای عاشقان؛ دل را چراغانی کنيد!
ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنيد
معشوق من بگشوده در روی گدای خانه اش…
تا سر کشم من جرعه ای؛ از ساغر و پيمانه اش
بزم است و رقص است و طرب مطرب نوايی ساز کن…
در مقدم او، بهترين تصنيف را آواز کن
مجنون بوی ليلیم در کوی او جايم کنيد
همچون غلام خانه اش زنجير در پايم کنيد!
ای عاشقان ای عاشقان؛ دل را چراغانی کنيد!
ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنيد
معشوق من بگشوده در روی گدای خانه اش…
تا سر کشم من جرعه ای؛ از ساغر و پيمانه اش

 

افزودن دیدگاه جدید