منوی اصلی

استوری: حدیث امام حسن عسکری علیه السلام

استوری: حدیث امام حسن عسکری علیه السلام


انجام واجبات

امام حسن عسکری علیه السلام رزق و روزی ضمانت شده،تو را از عمل واجب باز ندارد.

پند نهان و آشکار
امام حسن عسکری علیه السلام هركس در نهان، برادر خود را پند دهد او را آراسته، و هر كه آشكارا برادرش را پند دهد او را كاسته

 

افزودن دیدگاه جدید